Vitamin K2 er en substans som forsinker utvikling av aldringsrelatert osteoporose
(benskjørhet).


EQ K2+
Kosttilskudd med vitamin K2 og D3.

EQ K2+

Tekst: Hogne Vik, produktsjef i Eqology.

I dag er det økende interesse for forskning og forståelse for den fysiologiske aldringsprosessen. Samtidig undersøkes både kjente og nye ingredienser, og deres mulig­heter for å påvirke aldring. Med økende alder får de fleste mennesker stivere blodårer, enten på grunn av tap av elastisitet og/eller forkalkninger i åreveggen. Flere internasjonale studier viser at vitamin K2 har en gunstig effekt på elastisitet i åreveggene. Vitamin K2 forsinker også utvikling av aldringsrelatert osteoporose (benskjørhet). Dette er gode nyheter for oss som er opptatt av helse, og som selv kan bidra til forebyggende egenomsorg noe som kan gi et forlenget liv med økt livskvalitet.

Vitamin K – historie

Vitamin K ble oppdaget av dansken Henrik C.P. Dam ved Biokjemisk Institutt ved Københavns Universitet allerede tidlig i 1930-årene. Under eksperimentelle studier på kyllinger matet med en lavfettdiett fant han en inntil da ukjent faktor som var nødvendig for at blodet skal kunne koagulere. Det fettløselige vitaminet fikk navnet K-vitamin etter funksjonen: nødvendig for koagulasjon.

Noen år senere klarte den ­amerikanske forskeren Edward A. ­Doisy å bestemme den molekylære­ strukturen av vitamin K1 samt å syntetisere dette i laboratoriet. Senere ble det påvist at flere beslektede mole­kylære strukturer kunne ha samme funksjon disse ble også kalt K-vitaminer (K1, K2). I 1943 delte Dam og Doisy Nobels pris i medisin for sine oppdagelser. Vitamin K er en fellesbetegnelse for en gruppe vitaminer med mer eller ­mindre felles molekylær struktur.

Studier av forskjellige matvarer

I dag vet vi mye om hvilken effekt vitamin K har. Enkelte befolkningsgrupper har et kosthold som inneholder­ mye større mengder vitamin K enn andre. I Japan er matretten Natto med høye konsentrasjoner av vitamin K2/MK-7, en tradisjonsrik rett som har vært spist i hundrevis av år. I Europa har spesielt nederlendere vært aktive i vitamin K forskningen. Kanskje skyldes dette at Nederland er kjent for sine gode oster og at befolkningen generelt sett spiser mye meieriprodukter­, oster inkludert. I USA er forskere mest opptatt av vitamin K1, men finner at vitamin K1 ikke er like effektivt som vitamin K2.

Vitamin K2 og benhelse

Ben dannes og brytes ned kontinuerlig så lenge vi lever, både for å kunne reparere små skader og for at kroppen skal kunne nyttiggjøre seg av de store kalsiumreservene som benmassen representerer for opprettholdelse av vitale funksjoner. I barndom og pubertet er oppbygningen større enn nedbrytningen. Etter ca. 25-35 års alderen snur dette til langsomt tap av både benstyrke­ og masse.

Flere viktige studier utført i Japan har identifisert at vitamin K2 (som menaquionone-7 eller MK-7) i Natto (bakterielt fermenterte soyabønner) har spesielt god effekt på benhelse. Kvinner fra områder i Japan med høyt konsum av Natto viste seg å ha mindre brudd og bedre benhelse enn sammenlignbare kvinner fra distrikter som spiser lite Natto. Per i dag er Natto den matretten som er målt til å ha det høyeste innholdet av vitamin K2/MK-7.

Studier fra Europa og USA har bekreftet funnene fra Asia: Vitamin K2 i MK-7 er den mest effektive formen for vitamin K for effekt på benhelse. Vitamin K1 har også en effekt, men på grunn av den raske omsetningen av vitamin K1 i kroppen trenger vi svært mye større doser av vitamin K1 for å oppnå samme effekt som med lave doser av vitamin K2.

Den hittil siste store kliniske studien med vitamin K2/MK-7 er fra Nederland en dobbelt blind placebokontrollert studie med totalt 244 postmenopausale kvinner (Ref. Osteoporosis Int. 2013). Denne studien viser at vitamin K2/MK-7 gir god effekt, men at det tar noe tid før effektene av vitamin K2 vises. Først etter mer enn 2 års regelmessig bruk av vitamin K2/MK-7 kan det dokumenteres at det «naturlige» forfallet av benhelsen forsinkes.

En gjennomgang av relevante studier som hittil er publiserte viser at vitamin K2/MK-7 har god effekt på benhelse og er mer effektiv enn vitamin K1, men at målbare endringer i ben-indikatorer som benmasse, mineraltetthet og benstyrke først vises etter 2-3 år. Vitamin K2/MK-7 er derfor først og fremst et forebyggende tilskudd som bør tas regel­messig og over lang tid for å redusere risikoen for utvikling av aldersrelaterte endringer i bensubstansen som igjen kan føre til osteoporose.

Vitamin K2 og hjerte- og karhelse

Den klassiske vitenskapelige artikkelen som viser effekt av vitamin K2 på hjerte og kar er den såkalte «Rotterdamstudien» publisert i 2004. Opprinnelig er «Rotterdamstudien» bare en av omtrent 1.000 artikler som kommer fra undersøkelser gjort i en befolkning­ i et distrikt i den nederlandske byen Rotterdam. Allerede på slutten av 1980-tallet ble nesten 8.000 menn og kvinner over 55 år rekruttert til første fase av denne befolkningsstudien (populasjonsstudie). Hensikten var å studere en befolkning over mange år for å se på livsstilsfaktorer som kunne påvirke helse, sykdom og dødsårsaker, med særlig fokus på hjerte- og karsykdommer og kreft. Siden 1990 er det rekruttert inn flere og flere mennesker til denne studien. Per 2008 var ca. 15.000 mennesker (45 år og eldre) inkludert i studien. I studien fra 2004 ble ca. 4.800 menn og kvinner (som i utgangspunktet var friske) fulgt over en tiårsperiode med hensyn til utvikling av hjerte- og karsykdom og død i relasjon til matinntak av vitamin K1 og vitamin K2.

Funnene i denne delen av ­Rotterdam- studien ble bekreftet i en annen stor befolkningsstudie, også fra Nederland (PROSPECT-EPIC-cohort; Utrecht). Denne studien omfatter mer enn 16.000 kvinner som ved rekrutteringstidspunktet var hjerte- og karfriske og i alderen 49-70 år. Kvinnene er fulgt over en 8årsperiode og viste samme trend: Selv ­etter justering for tradisjonelle hjerte- og kar risikofaktorer som alder, overvekt, ­røyking, høyt alkoholinntak, diabetes­ o.l. var det en klar sammenheng mellom høyt matinntak av vitamin K2 og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Vitamin K1 viste heller ikke i denne ­studien samme gode effekt som vitamin K2.
Blant et utvalg av 564 postmeno­pausale kvinner fra denne studien ble det også funnet at kvinner som spiste mest vitamin K2-rik mat hadde mindre kalsifisering i hjertekransarteriene en tilstand som gir stivere blodårer og som blant annet kan føre til hjerteinfarkt. Flere andre studier har nå vist samme resultat: inntak av mat med høyt innhold av vitamin K2 (visse meieriprodukter/fermenterte oster og gjærede soyabønner/natto) har en positiv effekt på hjerte- og karhelsen. Den foreløpig siste kjente kliniske studien med vitamin K2/MK-7 viser god effekt på stivheten i blodåreveggen såkalt arteriell stivhet. Arteriell stivhet er vist i en rekke studier å være en uavhengig risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom, og forekommer relativt hyppig med økende alder. Tap av elastisitet i blodåreveggen henger sammen med risiko for høyt blodtrykk, et fenomen som rammer store deler av den eldre befolkning.

En studie som i februar 2015 ble publisert i Thrombosis and Haemostasis viste at de 120 kvinner som spiste vitamin K2/MK-7 i en treårsperiode viste redusering­ av arteriell stivhet mens samme ­antall kvinner som fikk placebo (kapsler uten vitamin K2) fikk økt arteriell stivhet. Da arteriell stivhet utvikles over tid, er det viktig at slike studier gis lang nok tid for at effekten kan manifestere seg. Studien er utført under kontrollerte betingelser og bekrefter de tidligere omtalte positive effektene: regelmessig inntak av vitamin K2 synes å redusere risikoen for utvikling av hjerte- og kar-problemer. Denne studien viser at kvinner som allerede har fått stive blodårer kan redusere denne utviklingen med hjelp av vitamin K2.

Gå til nettbutikken her